เงื่อนไขและข้อตกลง

ใส่เนื้อหานโยบายที่นี่

ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม หรือความผิดพลาด ทั้งนี้ บุคคลใดก็ตามที่พึ่งพาหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงดังกล่าว ผู้ให้บริการขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ และจะไม่ถือเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ทั้งความเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ทั้งการสูญเสียรายได้ ผลกำไร โอกาส หรือการสูญเสียอื่นๆ